skip to Main Content

یک مدل برای انتخاب ایده‌هایی در رابطه با محصول در قسمت های فازی

چکیده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده که می‌تواند مزیت رقابتی یک شرکت و قدرت اصلی یک شرکت را ایجاد کند توسعه محصولات جدید است و استخراج عوامل بالقوه ایده‌های محصول در قسمت های فازی که می‌تواند منجر به ایجاد سود قابل‌توجهی شود،…

Read more
Back To Top