skip to Main Content

رویکردهای بهینه‌سازی مبتنی بر هدف فازی و قدرتمند برای یک مساله جدید تخصیص-موقعیت مرکز(هاب) چند منظوره: یک مرور زنجیره تامین

چکیده در این مقاله، یک مدل ریاضی چند هدفه جدید برای حل یک مساله تک-نخصیصی موقعیت هاب (مرکز یا قطب) با یک مرور زنجیره تامین توسعه داده شده‌است. سه مدل ریاضی با توابع هدف مختلف توسعه داده می‌شوند. توابع هدف…

Read more
Back To Top