skip to Main Content

پیاده‌سازی یک سیستم استنتاج فازی در یک مدل انتخاب کانال EEG چند منظوره برای طبقه‌بندی گفتار تصور شده (درونی)

چکیده یکی از اهداف اصلی رابط‌های مغز - کامپیوتر (BCI)، این است که یک کانال ارتباطی جایگزین را برای افراد فراهم کند. این هدف ابتدا بر روی افراد معلول متمرکز بود اما امروزه دامنه آن برای افراد سالم نیز افزایش‌یافته…

Read more
Back To Top