skip to Main Content

رویکرد یکپارچه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده

چکیده رویکرد تصمیم گیری گروهی با معیارهای چندگانه فازی که باعث استفاده از گسترش كاركرد كیفی(QFD) شده، ترکیبی از اطلاعات فازی و مدل ارائه زبان شناسی دوتایی می باشد که برای انتخاب تامین کننده توسعه یافته است. روش پیشنهادی به…

Read more
Back To Top