skip to Main Content

یک رویکرد توسعه سلسله مراتبی اصلاح‌شده برای شناسایی ساختمان‌های در معرض خطر ​

چکیده همانطور که جوامع سطح آمادگی خود را برای مواجهه با زلزله افزایش می‌دهند، بسیاری از پیامدهای ناگوار وقایع ممکن است به طور قابل‌توجهی کاهش یابند. مثالی از این امر را می توان در مواردی مشاهده کرد که در آن…

Read more
Back To Top