skip to Main Content

تصمیم‌گیری چند معیاره فازی و کاربردهای آن: یک مرور مختصر از مقوله

چکیده تصمیم‌گیری چند معیاره در اوایل دهه ۷۰ همراه با شروع تئوری مجموعه‌های فازی مطرح شد. تئوری به خوبی با این تصمیم‌گیری متناسب است، در نتیجه بسیاری از روش‌های جدید تصمیم‌گیری چند معیاره فازی را نوآوری می‌کند. این مقاله مروری…

Read more
Back To Top