skip to Main Content

مدل شبکه زنجیره تامین موجودی با استفاده از دو الگوریتم ابتکاری برای محصولات فاسد شدنی با محدودیت‌های فازی

چکیده شبکه زنجیره تامین برای توسعه صنایع بسیار مهم است.این مقاله یک مساله موجودی مکانی را به یک شبکه زنجیره تامین یکپارچه کرده و یک مدل بهینه‌سازی را برای محصولات فاسد شدنی با ظرفیت گنگ و محدودیت‌های انتشار کربن ایجاد…

Read more
Back To Top