skip to Main Content

پیشرفت‌ها در حسابداری تفاوت کتاب – مالیات و هزینه‌های بدهی خصوصی

چکیده در این مطالعه، ما برای ارتباط بین معیارهای تفاوت مالیات کتاب - مالیاتی (BTDs)و معیارهای هزینه‌های وام بانکی خصوصی آزمون می‌کنیم.معیارهای ما در مورد هزینه‌های وام بانکی عبارتند از: ۱)نرخ بهره گسترش، و (۲)الزامات امنیتی.نتایج اولیه بیانگر وجود رابطه…

Read more

استفاده از مشتقات نرخ بهره در بانکداری: مفاهیم قیمت‌گذاری بازار از پرچین‌های جریان وجوه نقد

چکیده ما بررسی می‌کنیم که آیا سرمایه گذاران قادر به پیش‌بینی کامل پیامدهای قیمت‌گذاری بر روی پرچین‌های جریان وجوه نقد در صنعت بانکداری هستند یا خیر. ما نشان می دهیم که تنظیمات مارک به بازار در جریان جبران پول نقد…

Read more

نقش حاکمیت در ایجاد نقدینگی بانکی

چکیده این مقاله تاثیر حاکمیت بانک داخلی را بر ایجاد نقدینگی بانکی در آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2009 - 2007 را بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های شرکت هلدینگ بانکی، ما تحلیل می‌کنیم که آیا بانک‌های با…

Read more

عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی در منابع خرد: شواهدی از آسیا

چکیده حاکمیت شرکتی خوب، یک بلوک ایجاد موفقیت برای موسسات مالیه خرد در نظر گرفته می‌شود، زیرا فرض بر این است که به آن‌ها در دستیابی به اهداف مالی و مالی خود کمک خواهد کرد. این مقاله رابطه بین حاکمیت…

Read more
Back To Top