skip to Main Content

عملکرد مالی و حاکمیت شرکتی در منابع خرد: شواهدی از آسیا

چکیده حاکمیت شرکتی خوب، یک بلوک ایجاد موفقیت برای موسسات مالیه خرد در نظر گرفته می‌شود، زیرا فرض بر این است که به آن‌ها در دستیابی به اهداف مالی و مالی خود کمک خواهد کرد. این مقاله رابطه بین حاکمیت…

Read more

نقدینگی سهام و نقدینگی دارایی های شرکت

چکیده این مقاله به بررسی تاثیر نقدینگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در آمریکا می‌پردازد.. این مقاله به بررسی تاثیر نقدینگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در آمریکا می‌پردازد. ما نشان می دهیم که شرکت هایی با سهام…

Read more

توسعه بازار بورس و نقش تامین مالی IPO ها در کسب مالکیت ​

چکیده ما نقش IPO ها را به عنوان منبع تامین مالی با مقایسه شرکت‌ها از کشورهای با درجات مختلف توسعه بازار سهام مورد بررسی قرار می‌دهیم.تمرکز روی سرمایه‌گذاری‌های تصاحب، نتایج ما نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در اقتصادهای با یک…

Read more

​ رابطه بین میزان نقدینگی و سیاست محافظه‌کاری در اصول حسابداری: نقش سهامداران کنترل‌کننده

چکیده این مقاله به بررسی نقش سهامداران کنترل‌کننده به عنوان سهامداران جزء اقلیت یا ناظران روابط بین شیوه‌های حسابداری محافظه کارانه و میزان ارزش نگهداری نقدینگی می‌پردازد. ​ این موضوع به خصوص در کشورهایی مانند تایوان که تعداد زیادی شرکت…

Read more

ریسک کنترل داخلی و بررسی هزینه‌ها: بر اساس شواهدی از چین ​

چکیده این مطالعه به بررسی رابطه بین ریسک ( ضرر و زیان ) کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی تحت اصول پذیرش اختیاری استاندارد اصلی کنترل داخلی در چین می‌پردازد.ما دریافتیم که حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مستقیمی با نقاط ضعف کنترل داخلی دارد…

Read more
Back To Top