skip to Main Content

سندرم سروتونین پس از استفاده از ترامادول و گاباپنتین پس از جراحی ستون فقرات

چکیده سابقه و هدف: سندرم سروتونین یک بیماری شایع است و اگر از دست برود می‌تواند منجر به مرگ شود. عدم تشخیص اشتباه در بسیاری از موارد، به ویژه آن‌هایی که دارای تظاهرات کم‌تر می‌باشند، کم‌تر از حد تشخیص داده…

Read more
Back To Top