skip to Main Content

کاربرد نظریه دورنمای تجمعی برای رفتارهای انتخاب مسیر رانندگان بزرگراه ​

چکیده ویژگی متمایز این مطالعه این است که دیدگاه رانندگان نسبت به ریسک مورد توجه قرار گرفته و ادراکات آن‌ها از سود و ضررها با استفاده از نظریه دورنمای تجمعی (CPT) مدل‌سازی شده‌است.پارامترهای تابع ارزش و تابع وزنی به منظور…

Read more
Back To Top