skip to Main Content

تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه¬فرنگی به کمک یک قالب آزاد بالادست

چکیده ویژگی مکانیزم تنظیمی ترجمه برای بیان ژن مکمل-سنس ویروس موزائیک طلایی گوجه فرنگی (TGMV) تعیین شده است. TGMV دو رشته¬ی mRNA به نام¬های رونوشت AL-1935 و AL-1629 را رونویسی می¬کند که هر دوی آن¬ها دارای قالب¬های آزاد AL2 و…

Read more
Back To Top