skip to Main Content

طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت: یک طراحی کنترلر مبتنی بر مدل مرجع

چکیده چکیده - در این مقاله، روشی برای طراحی یکپارچه پایدارساز سیستمهای قدرت (PSS) ارائه شده است. روش ارائه شده مبتنی بر طراحی برپایه کنترل‌کننده مدل مرجع می‌باشد. در این راستا، مدل باس تک ماشینه، متاهی برای مطالعه نوسانات فرکانس…

Read more

هماهنگی هیدرو – حرارتی – بادی در تعهد واحد پیش رو

چکیده با ادغام توان بادی در مقیاس وسیع، ذخیره بیشتر باید برای اطمینان از ایمنی عرضه برق برنامه‌ریزی شود. هماهنگی آبی - حرارتی مناسب قادر به تامین ذخیره ضروری است. این مقاله یک مدل UC (UC)را می‌سازد که تولید برق…

Read more
Back To Top