skip to Main Content

یک مدل ترکیبی ARIMA-SVM برای مطالعه عمر مفید باقی مانده موتورهای هواپیما

چکیده در این تحقیق، الگوریتمی برای پیش‌بینی عمر مفید باقی مانده (RUL)موتورهای هواپیما از مجموعه‌ای از متغیرهای پیش‌بین اندازه‌گیری شده توسط چندین حسگر، برای ایمنی سرنشینان هواپیما و نیز کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری موتور ضروری است. این الگوریتم از…

Read more
Back To Top