skip to Main Content

برهم کنش بین سیلیکون و پتاسیم نیترات برای بهبود تحمل به شوری در گندم

چکیده تخصیص مناسب مواد معدنی میتواند در جهت کاهش اثرات زیان بخش نمک و حفظ بهره وری محصول بخصوص در گیاهان گلیکوفیت که تحت اسرس شوری هستند ؛می تواند مفید و موثر باشد.کارهای ازمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه حاضر درمرکز…

Read more
Back To Top