skip to Main Content

نظریه های مبتنی بر گلاسر و استراس به طور پیش فرض، یک روش تحقیق مفید برای محققانی است که با هدف تولید تئوری های جدید، از داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده است. با این حال، این روش به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، و هنگامی که از آن استفاده می‌شود، اغلب محققان را گیج و سردرگم می‌کند. این مقاله ریشه‌های تئوری زمینه ای را مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که به خوانندگان برخی از مشکلات مربوط به این روش تحقیق اطلاع می‌دهد. این مشکلات به عنوان یک نتیجه از مفروضات اساسی ارائه شده توسط گلاسر و استراس در طلاق نظری و روش شناختی از یکدیگر و روش اصلی تئوری مبتنی بر آن بوجود می آیند. مثال‌هایی از مسایل مربوط به انتخاب روش تئوری زمینه ای در رابطه با یک مطالعه ارایه شده‌است که متکی بر رویکرد تئوری زمینه ای استراسی به مظور توضیح HIV پیشگیری کننده ختنه پزشکی داوطلبانه مردان بزرگسال در آفریقای جنوبی می‌باشد.

چکیده نظریه های مبتنی بر گلاسر و استراس به طور پیش فرض، یک روش تحقیق مفید برای محققانی است که با هدف تولید تئوری های جدید، از داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل شده است. با این…

Read more
Back To Top