skip to Main Content

چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای بدیهی (لفظی) از طریق حسابداری تعهدی

چکیده چالش¬¬¬های حکومتی و فعالیت های ضد فساد در دولت، به دلیل عدم تناسب حسابداری با هدف تشدید می¬¬-شوند. بسیاری از دولت¬ها در کشورهای در حال توسعه، حسابداری تعهدی را به عنوان راه¬حل تمام مشکلات دانسته و آن را دنبال…

Read more
Back To Top