skip to Main Content

تشخیص خودکار چراغ های راهنمایی و رانندگی، تقاطع خیابان ها ومیدان های شهری با استفاده از تشخیص outlier و تکنیک های طبقه بندی یادگیری عمیق بر اساس ردیابی GPS در حین رانندگی

چکیده تولید اتوماتیک شبکه‌های خیابانی، توجه جوامع تحقیقاتی و صنعتی را در حوزه‌هایی مانند تولید نقشه مسیریابی، جلب کرده است. این مقاله یک مکانیسم جدید را معرفی می‌کند که بر تشخیص خودکار عناصر خیابانی مانند چراغ های راهنمایی، تقاطع خیابان…

Read more
Back To Top