skip to Main Content

مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR

چکیده پیشینه ی تحقیق: یکی از آلوتروپ های کربن، گرافن با ساختاری شش گوشه است که به صورت لایه ایی و در دو بعد گسترش می یابد. این ساختار دو بعدی با ایجاد سطح و ارتفاع بزرگتر، حساسیت بیشتری در…

Read more
Back To Top