skip to Main Content

مدلسازی و تجسم احتمالی برای پیش‌بینی ورشکستگی

چکیده پیش‌بینی ورشکستگی در حوزه‌های حسابداری و اقتصادی، برای همه سهامداران اقتصادی دارای مطلوبیت بسیار بالایی است.​ چالش ارزیابی دقیق پیش‌بینی شکست کسب‌وکار، به ویژه تحت سناریوهای بحران مالی، پیچیده است. اگر چه مطالعات موفقی در زمینه شناسایی ورشکستگی صورت‌گرفته…

Read more
Back To Top