skip to Main Content

برنامه‌ریزی برای یک شهر سبز: ابزار عامل سبز

چکیده در سال‌های اخیر، ابزارهای برنامه‌ریزی جدیدی برای کمک به برنامه ریزان برای دستیابی به اهداف چندگانه برای پایداری پدید آمدند. ابزار عامل سبز توسط برخی از شهرها برای افزایش سهم و اثربخشی مناطق سرسبز مورد استفاده قرار گرفته‌است. این…

Read more
Back To Top