skip to Main Content

مدیریت تدارکات سبز و معکوس بر اساس منطق فازی

چکیده مدیریت زنجیره تامین سبز ریشه در مدیریت زنجیره تامین (SCM)و مدیریت زیست‌محیطی دارد.در واقع، اضافه کردن مفهوم "سبز" به SCM، منجر به مطالعه اثرات زیست‌محیطی فرایندهای مربوط به SCM می‌شود.فعالیت‌های لجستیکی که بخش اصلی فرآیندهای مربوط به SCM را…

Read more
Back To Top