skip to Main Content

بهینه‌سازی مشترک تخصیص آب و مدیریت کیفیت آب در حوزه رودخانه Haihe

چکیده یک چارچوب مدل‌سازی بهینه‌سازی آبی اقتصادی برای تخصیص آب مشترک و مدیریت کیفیت آب در این مطالعه ارایه شده‌است. برنامه‌ریزی منابع آب اغلب محدود به کمیت آب است، اگرچه کمیت و کیفیت آب به هم وابسته هستند. گنجاندن کیفیت…

Read more
Back To Top