skip to Main Content

پیاده‌سازی کارخانه هوشمندی از صنعت ۴.۰: چشم‌انداز

چکیده با استفاده از اینترنت اشیا (IoT) و خدمات به تولید، مرحله چهارم صنعتی شدن که به نام صنعت ۴.۰ شناخته می‌شود، در حال نزدیک شدن است. برای صنعت ۴.۰ برای تحقق این امر ضروری است که یکپارچگی افقی شبکه…

Read more
Back To Top