skip to Main Content

تجزیه کاتالیستی H2S در یک راکتور غشاییPacked دو لوله ای: مطالعات شبیه سازی عددی

چکیده بازیابی هیدروژن از مقادیر زیادی H2S سمی، محصول جانبی مواد معدنی مختلف، زغال‌سنگ و عملیات پردازش نفت، پیشنهاد جذابی برای بهره‌برداری بهینه از منابع و مصرف انرژی است. این مطالعه به بررسی یک راکتور غشایی دو لوله ای که…

Read more
Back To Top