skip to Main Content

تحریک تخمک‌گذاری با hCG باروری گاوه‌ای شیری در فصل گرم را بهبود می‌بخشد

چکیده این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات گنادوتروپین کوریونی انسان (hCG) {گونادوتروپین کوریونی انسان هورمون تولید شده توسط جفت پس از لانه گزینی است. } بر غلظت پروژسترون پلاسما و باروری متعاقب آن در گاوه‌ای شیری در فصول گرم و…

Read more
Back To Top