skip to Main Content

پس از توسعه و فقر: ارزیابی ​

چکیده این مقاله یک ارزیابی انتقادی از نقد فقر پس از توسعه ارائه می‌کند، که بین ادعاهایی که در مورد این که فقر در "تحلیل" مدرن "(" نقد نمایش ")و ادعاهای مربوط به گرایش‌ها  و تحلیل علی فقر مصرف (رساله…

Read more
۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top