skip to Main Content

بهبود نقص‌های استخوانی ناشی از پوکی استخوان توسط نمونه های سرامیکی کلسیم – نانو ساختار یافته

چکیده این یک چالش بسیار مهم برای دستیابی به راه حلی برای بازسازی استخوان در شکستگی‌های مرتبط به پوکی استخوان با نقص‌های استخوانی است. در مطالعه حاضر، ما یک نمونه سرامیکی کلسیم فسفاتی / نانو ساختار را طراحی کردیم که…

Read more
Back To Top