skip to Main Content

سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی تحت کنترل تراکم متوسط مبرد(سرد کن)

چکیده گرمای منبع زمین در زمین کمتر از 100 متر در عمق وجود دارد. حرارت منبع زمینی برای پمپ حرارتی برای تهویه مطبوع و ذوب برف استفاده می‌شود. با این حال در منطقه جنوبی ژاپن محبوب نیست. ما بر روی…

Read more
Back To Top