skip to Main Content

هوانوردی مشترک و کنترل قدرت برای شبکه های فضایی-هوا-زمین IoT

چکیده وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپادها) به طور گسترده ای در برنامه های نظامی و غیر نظامی استفاده می شود. تجهیز شده با بارهای ارتباطی متنوع، پهپادها که با ماهواره ها و ایستگاه های پایه همکاری می کنند یک…

Read more
Back To Top