skip to Main Content

موضوع فروشندگان دائما در حال سفر: بهینه‌سازی ارسال بسته به کمک هواپیماهای بدون سرنشین

چکیده وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، زمانی فقط به حوزه نظامی محدود می‌شد، در حال حاضر وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین در حال آماده شدن برای اخذ پذیرش گسترده در بخش های تجاری هستند. یکی از این کاربردها، استقرار این…

Read more

یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر اولویت ترتیبی برای زمانبندی جابجایی مواد در یک بارانداز تقاطعی ماهواره ای

چکیده در یک شبکه لجستیک کمتر از ظرفیت بار کامیون، بارانداز تقاطعی ماهواره ای مسئول تحویل های محلی است. این پایانه ها در دو شیفت جداگانه کار می کنند: یکی کردن محموله برداشته شده جهت ارسال های شبانه و پردازش…

Read more
Back To Top