skip to Main Content

طبقه‌بندی سطح تصویر با استفاده از یادگیری ساختار سلسله مراتبی با شباهت‌های دیداری و معنایی

چکیده روش‌های طبقه‌بندی تصویر اغلب بدون در نظر گرفتن ویژگی متمایز هر تصویر، از اطلاعات سطح کلاس استفاده می‌کنند. تصاویری از همان کلاس ممکن است ظاهر متفاوتی داشته باشند. علاوه بر این، ممکن است تصاویر مشابه از نظر معنایی هم‌بسته…

Read more
Back To Top