skip to Main Content

بهبود اثربخشی سیستم‌های تشخیص نفوذ برای داده‌های سلسله مراتبی

چکیده نرخ هشدار کاذب بالایی از سیستم‌های تشخیص مبتنی بر آنومالی، مبتنی بر خط، سیستم‌های تشخیص نفوذ بالای خروجی (IDS)یک نگرانی جدی است، که اغلب این سیستم‌ها را برای استفاده در سیستم‌های دنیای واقعی غیرعملی می‌کند. رویکرد معمول به این…

Read more
Back To Top