skip to Main Content

یک طرح جمع‌آوری داده در دسترس و مکان با سینکهای همراه با شبکه‌های حسگر بی‌سیم برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

چکیده استفاده از سینکهای همراه در یک شبکه حسگر بی‌سیم می‌تواند به طور موثر عملکرد شبکه را بهبود بخشد.با این حال، اگر یک سینک متحرکنتواند شکست بخورد، کل عملکرد شبکه به طور جدی تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.در این مقاله، ما…

Read more
Back To Top