skip to Main Content

مدل رئولوژی یاتاقان‌های لاستیکی با فشار بالا برای تحلیل لرزه‌ای: شناسایی ویسکوزیته غیر خطی ​

چکیده رفتار مکانیکی یاتاقان‌های لاستیکی با فشار بالا تحت تغییر شکل برشی افقی سیکلی با بار فشاری عمودی ثابت مورد بررسی قرار می‌گیرد.بر پایه مشاهدات تجربی، مدل رئولوژی - - ویسکوپلاستیک برای تحلیل لرزه‌ای توسعه‌یافته است.در این مدل، مدل ماکسول…

Read more
Back To Top