skip to Main Content

تنش‌های پسماند در مقاطع H شکل فولادی پر مقاومت بریده‌شده با شعله و جوشکاری شده

چکیده حضور تنش پسماند در اعضا به‌طور‌ قابل‌توجهی می‌تواند مقدار سختی و طول عمر خستگی اعضا سازه‌ای فلزی را در شک و تردید قرار دهد. تحقیقات در این زمینه برای اعضا سازه‌ای با فولاد کم‌کربن، به‌خوبی مستندسازی شده است. با‌این‌وجود،…

Read more
Back To Top