skip to Main Content

نقش ابزار بازاریابی الکترونیکی در ساخت تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی

چکیده هدف از این مقاله، توصیف جنبه های خاص با توجه به استفاده از ابزارهای بازاریابی الکترونیکی به عنوان یک عامل مؤثر بر درک تصویری از یک مؤسسه آموزش عالی در میان گروه های هدف خود می باشد. این مقاله…

Read more

مطالعه بین کشوری اثربخشی بازاریابی در خدمات با اعتبار بالا

چکیده  این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر تبلیغات سنتی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی رابطه ای بر روی انتخاب و تمایل به توصیه در سراسر کشور ها با سطوح مختلف ابعاد فرهنگی اینگلهارت-بیکر می باشد. در مدل عمومی، شامل چهار کشور، بازاریابی…

Read more

تعیین هویت برند در آموزش عالی: تحلیل فرایند شرطی

چکیده ابعاد و دینامیک های برندهای آموزش عالی توسط اصول کلی برندینگ و با آزمونهای تجربی نامناسب در زمینه خاص، اطلاع رسانی گسترده می شوند. این مقاله به بررسی فهم تعیین هویت برند در آموزش عالی توسط ارزیابی تجربی سوابق…

Read more
Back To Top