skip to Main Content

تحلیل روش‌های تقویت دیوارهای آجری تاریخی

چکیده تحلیل رفتار دیوارهای آجری تاریخی امری دشوار و پیچیده است. با این حال، محاسبات کامپیوتری به طور فزاینده‌ای در ارزیابی ساختمان‌های تاریخی و برخی از المان ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مقاله تحلیل تقویت دیوارهای آجری…

Read more
Back To Top