skip to Main Content

تجزیه و تحلیل مراقبت

چکیده اگر چه "مراقبت" امروزه به طور شایع در پرستاری مورد بحث قرار می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که ادبیات به مفهوم "مراقبت" مجزا می‌شود. برخی معتقدند که این در مرکز پرستاری قرار دارد و بنابراین باید بخشی از الگو…

Read more
Back To Top