skip to Main Content

محاسبه تشعشع سطحی و جابجایی آزاد در یک گلخانه باغبانی

چکیده با توجه به تعداد لوله‌های حرارتی مربعی مورد استفاده، این مطالعه اثرات تبادل تشعشع داخل یک گلخانه باغبانی را تحت شرایط آب و هوایی زمستانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این مقادیر، گرم و هم دما، با سافتی…

Read more
Back To Top