skip to Main Content

نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری

چکیده هدف از این مقاله بررسی چگونگی رفتارهای پایدار منابع انسانی ( اچ.آر.ام ) بر روابط رضایت مشتری در هتل های سوئدی است. هتل های پاسخ داده شده به چهار گروه تقسیم شدند که بر اساس مشارکت آنها در دو…

Read more

واکنش مشتریان در برابر خدمات هتل‌داری چیست؟

چکیده تحقیقات قبلی برخی لینک‌ها بین ادراکات مشتریان از تجربه خدمات خود در هتل‌ها، رضایت کلی و افزایش درآمد فروش را نشان می‌دهد. با این حال، روش‌هایی که در آن‌ها خدمات بر مشتری تاثیر می‌گذارند و درک آن‌ها از تجربه…

Read more

مدل‌سازی رابطه بین ارزش درک شده هتل‌ها، رضایت مشتری و وفاداری مشتری ​

چکیده این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM)رابطه بین ابعاد ارزش درک شده مشتری، رضایت مشتری و وفاداری مشتری را در زمینه هتل‌ها بررسی می‌کند. روش اصلی این مطالعه، مفهوم سازی از ارزش درک شده هتل به عنوان…

Read more

تاثیر تعهد مدیریتی بازاریابی داخلی بر رغبت کاری کارمندان

چکیده مطالعه ی اخیر تاثیر تعهد مدیریتی بازاریابی داخلی روی رغبت کاری کارمندان را از طریق روش های بازاریابی داخلی می آزماید. اطلاعات از 201 نفر کارمند تمام وقت در هتل های چهار ستاره و یا بیشتر ماکائو SAR چین…

Read more
Back To Top