skip to Main Content

خوشه‌بندی انتخاب گروهی برای داده‌های رسته ای مبتنی بر شاخص‌های اعتبار داخلی

چکیده خوشه‌بندی انتخاب گروهی یک تکنیک موثر برای بهبود کیفیت نتایج خوشه‌بندی است.با این حال، روش‌های سنتی معمولا کیفیت و تنوع را براساس برچسب‌های خوشه‌ای خوشه بندی پایه اندازه‌گیری می‌کنند در حالی که اطلاعات داده‌های اصلی را از دست می‌دهند.برای…

Read more
Back To Top