skip to Main Content

تجزیه Benders برای مساله تخصیص چندگانه مکان هاب ناقص

چکیده این مقاله بر روی تخصیص چندگانه مساله مکان هاب ناقص که در آن یک شبکه هابی می‌تواند تا حدودی به وسیله قوس‌های میانی به هم متصل شود، تهاب دارد، و عدم قطعیت برای اطلاعات تقاضاهای مبدا - مقصد و…

Read more
Back To Top