skip to Main Content

اتلاف مواد غذایی و پیوند مواد غذایی-انرژی-آب: مرور پیشنهادات مدیریت اتلاف مواد غذایی

چکیده در سراسر جهان مقدار زیادی از مواد غذایی که تولید می¬شود هدر می¬رود. اهمیت منابع ایجاد ضایعات مواد غذایی غیر قابل انکار است. با این حال، در مورد میزان انرژی و آب مصرفی در مدیریت ضایعات مواد غذایی، اطلاعات…

Read more

روشی برای تحلیل هزینه – منفعت فن‌آوری‌های امنیت اطلاعات

چکیده گرچه فناوری های امنیتی اطلاعات (مانند محصولات مدیریت حقوق دیجیتال) اثبات شده اند که در حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات حساس با ارائه کنترل دسترسی موثر و موفقیت آمیز بوده اند، این تکنولوژی ها به طور گسترده ای مورد…

Read more
Back To Top