skip to Main Content

DNA قدیمی و تاریخچه ی انسان

چکیده ما مطالعه ی اطلاعات ژنومی را که توسط توالی یابی فسیل های انسانی فراهم شده است، مرور میکنیم با تاکید بر اطلاعات یگانه ای که DNA قدیمی aDNA میتواند درباره ی تاریخچه¬ی جمعیت انسان و نزدیکترین خویشاوندان آن فراهم…

Read more
Back To Top