skip to Main Content

تئوری و کاربردهای سیستم‌های کنترل HVAC ، مروری بر مدل کنترل پیش‌بین (MPC)

چکیده این کار مروری بر روش‌های کنترلی، با تاکید بر تیوری و کاربردهای کنترل پیش‌بین مدل (MPC)برای سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)ارایه می‌دهد. چندین روش کنترلی مورد استفاده برای کنترل سیستم، از مرور نشریات شناسایی شده‌اند و بررسی…

Read more
Back To Top