skip to Main Content

سیستم خود تنظیمی برای مدلسازی رفتار سد بر مبنای شبکه های عصبی مصنوعی تکاملی

چکیده بیشتر روش های موجود برای مدلسازی رفتار سد، فرض می نماید که سازه مدل شونده به طور موقت تغییر ناپذیر است و نیاز به یک مجموعه پایدار و ثابتی از پارامتر های ورودی دارد. در کاربردهای واقعی، تغییرات دائمی…

Read more
Back To Top