skip to Main Content

هماهنگی هیدرو – حرارتی – بادی در تعهد واحد پیش رو

چکیده با ادغام توان بادی در مقیاس وسیع، ذخیره بیشتر باید برای اطمینان از ایمنی عرضه برق برنامه‌ریزی شود. هماهنگی آبی - حرارتی مناسب قادر به تامین ذخیره ضروری است. این مقاله یک مدل UC (UC)را می‌سازد که تولید برق…

Read more
Back To Top