skip to Main Content

خالص سازی بیولوژیک ترکیب Fc : از بین بردن ناخالصی های مربوط به محصولات متعدد با کروماتوگرافی تعامل آبگریز

چکیده یک کروماتوگرافی تعامل آبگریز برای تولید یک ترکیب Fc بیولوژیک در مقیاس بزرگ توسعه داده شده است. دو ناخالصی فراوان در محصول با استفاده از رزین بیوتیل و یک مرحله ی شست و شوی ساده و استراتژی شست و…

Read more
Back To Top