skip to Main Content

آیا تغییرات در بازار کار خانواده ها را از فقر نجات می دهد؟ تعیین خروج فقر از مناطق شهری برزیل

چکیده با استفاده از مدل های بقا، ما آزمودیم که آیا تغییرات کوتاه مدت در بازار کار بر استمرار فقر اثر میگذارد یا نه. اطلاعات از بررسی ماهانه اشتغال برزیلی ها آمده است. چنین مجموعه اطلاعاتی ، تخمین های صحیحتر…

Read more
Back To Top